PRIVACY POLICY

(laatst bijgewerkt op 26.01.2022)

 

Het Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren vzw (verder genoemd “ITB vzw”) respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan ITB vzw kunt toevertrouwen.
Het ITB vzw past de algemene verordening gegevensbescherming en de wet bescherming persoonsgegevens toe.
Tijdens uw contacten met ITB vzw worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’.
Alle info over welke persoonsgegevens ITB vzw verwerkt en hoe ITB vzw hier op een correcte manier mee omgaat, kan u hieronder terugvinden.

 

1. Deze Privacy Policy
2. Persoonsgegevens in het bezit van ITB vzw
3. Verwerking van de persoonsgegevens door ITB vzw
4. Delen van de persoonsgegevens door ITB vzw
5. Uw rechten
6. Veiligheidsbeleid van ITB vzw
7. Minderjarigen
8. Beroepsmogelijkheden
9. Contactgegevens

 

1. Deze Privacy Policy

Deze Privacy Policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die ITB vzw van u verzamelt en verwerkt.
Door gebruik te maken van de (mobiele) website en andere producten en diensten van ITB vzw, gaat u ermee akkoord dat deze Privacy Policy van toepassing is op de door ITB vzw verwerkte persoonsgegevens.
ITB vzw behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van ITB vzw terugvinden.

 

2. Persoonsgegevens in het bezit van ITB vzw

Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door ITB vzw verzameld en verwerkt worden. Dit zijn onder meer:

Gegevens die u rechtstreeks aan ITB vzw verstrekt

 • Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, …;
 • Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, …;
 • Inloggegevens gerelateerd aan een gebruikersaccount: (gebruikers)naam, e-mailadres, wachtwoord, verbindingsmomenten, …;
 • Klachten of feedback via onze support kanalen omtrent uw ervaring met ITB vzw, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback;
 • Andere gegevens en inhoud die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld wordt via de ITB vzw, (mobiele) websites en andere producten en diensten zoals onder meer tekst, beelden, geluidsopnamen, …

Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de (mobiele) websites

Wanneer u gebruik maakt van de (mobiele) websites van ITB vzw, kan volgende informatie verwerkt worden: bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies (https://app.itb-observatorium.be/cookie-policy), gegevens die u zelf invoert op de websites en andere gegevens waar u ITB vzw toegang toe verleend heeft (zoals bijvoorbeeld locatiegegevens, …).

Gegevens uit andere bronnen

ITB vzw kan tevens gegevens via andere bronnen verzamelen en verwerken, zoals onder meer gegevens die verzameld zijn door openbare bronnen, sociale media, … . Op het gebruik van sociale mediakanalen zullen de regels en voorkeurinstellingen van deze aanbieders van toepassing zijn, zowel op u als op ITB vzw.
Op de ITB vzw websites kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door ITB vzw en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. ITB vzw raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.
U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan ITB vzw of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan ITB vzw (zoals onder andere naam, adres, e-mailadres, …), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

 

3. Verwerking van de persoonsgegevens door ITB vzw

Persoonsgegevens worden door ITB vzw voor volgende doeleinden verwerkt:

 • De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u (zoals het aanmaken van een gebruikersaccount, …), alsook het factureren en het opvolgen en innen van deze facturen, al dan niet via derden;
 • Helpdesk;
 • De continue verbetering, het onderhoud en de optimalisatie van onze diensten, (mobiele) websites en de beveiliging daarvan, alsook de optimalisatie van algemene strategieën van ITB vzw;
 • Het gericht en optimaal op u afgestemd versturen van nieuwsbrieven en informatie;
 • De naleving van de op ITB vzw van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin;
 • Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden.

Persoonsgegevens zullen door ITB vzw nooit worden verwerkt voor reclamedoeleinden, noch aan derden worden overgemaakt die persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden zouden gebruiken.

 

4. Delen van de persoonsgegevens door ITB vzw

Persoonsgegevens worden gedeeld met derden wanneer ITB vzw op basis van zijn wettelijke verplichtingen, in het kader van de vervulling van een taak van algemeen belang, van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag, vanwege een gerechtvaardigd belang of na het verkrijgen van uw toestemming hiertoe genoodzaakt wordt. Dit betreft zowel actoren binnen de publieke als de private sector.

In naleving van de internationale verplichtingen van België en in overeenstemming met de geldende regelgeving kan het zijn dat ITB vzw persoonsgegevens moet meedelen aan een derde land of een internationale organisatie.

Uw persoonsgegevens kunnen tevens gedeeld worden met partners, leveranciers of andere aangestelden van ITB vzw wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met betrekking tot producten, diensten, (mobiele) websites, … . Met deze partners, leveranciers of andere aangestelden zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen.
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze Privacy Policy en/of indien dit wettelijk is vereist. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat ITB vzw uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. ITB vzw zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
Tot slot kunnen persoonsgegevens ook steeds geanonimiseerd worden en gedeeld worden met derden. In dit geval zal u aan de hand van deze geanonimiseerde gegevens nooit geïdentificeerd kunnen worden.

 

5. Uw rechten

Recht van inzage en kopie: U heeft het recht om uw persoonsgegevens die door ITB vzw worden verwerkt, in te kijken en om er een gratis kopie van te krijgen.

Recht op rectificatie: U heeft het recht om de onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben zo snel mogelijk te laten corrigeren. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft u het recht om de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen.

Recht van bezwaar: In een aantal gevallen heeft u te allen tijde het recht om, door redenen die met uw specifieke situatie verband houden, bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

Recht op beperking van de verwerking: In een aantal gevallen heeft u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.

Recht op gegevenswissing: In een aantal gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te laten wissen.

Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens: In een aantal gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens, die u aan ITB vzw heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door ITB vzw.

Recht op intrekking van uw toestemming: Bij verwerkingen van persoonsgegevens die gebaseerd zijn op uw toestemming, kan u die toestemming intrekken.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met ITB vzw via itb-info@itb-info.be. Als u niet over een computer beschikt, kunt u uw aanvraag ook per brief sturen en dit naar het volgende adres: Drukpersstraat 19, 1000 Brussel. U kan deze rechten evenwel niet steeds laten gelden. ITB vzw zal u hiervan steeds op gemotiveerde wijze op de hoogte brengen.
We vragen u om uw aanvraag nauwkeurig te formuleren, zodat we ze concreet kunnen behandelen. We herinneren u eraan dat uw identiteit redelijkerwijze verifieerbaar moet zijn, zodat we er zeker van kunnen zijn dat niemand anders uw rechten probeert uit te oefenen. Uw aanvraag zal in principe binnen één maand worden behandeld. Indien uw aanvraag complex is of ITB vzw een groot aantal aanvragen dient te verwerken, kan die termijn met twee maanden worden verlengd.

 

6. Veiligheidsbeleid van ITB vzw

Beveiliging van de gegevens

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt ITB vzw alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.
Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.

Bewaring van gegevens

ITB vzw zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van ITB vzw met betrekking tot deze gegevens en met de missie van ITB vzw om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

 

7. Minderjarigen (kinderen jonger dan 13 jaar)

ITB vzw verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om de diensten, (mobiele) websites, … van ITB vzw te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen.
Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal ITB vzw deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.

 

8. Beroepsmogelijkheden

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit en een beroep in rechte in te stellen als u van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd of dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de AVG. U kunt uw klacht indienen op het volgende adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Verder contact met de Gegevensbeschermingsautoriteit:

 

9. Contactgegevens

Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren vzw
Drukpersstraat 19
1000 Brussel

Ondernemingsnummer 0409.855.484

RPR: Brussel

itb-info@itb-info.be