Gebruiksvoorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van deze site en alle webpagina’s die zich binnen https://www.itb-observatorium.be/ bevinden (gezamenlijk de “Site”), accepteert u de volgende voorwaarden (“Voorwaarden”), zonder beperking of voorbehoud. Indien u deze Voorwaarden niet accepteert, gelieve dan de Site niet verder te gebruiken.

Eigendom en links van derden

Tenzij anders vermeld, is alle inhoud die op deze Site wordt aangeboden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de tekst en afbeeldingen die hierin zijn opgenomen en de indeling ervan eigendom van of in licentie bij Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren vzw en/of gelieerde ondernemingen (gezamenlijk “ITB vzw” of “ons”).[1]

U mag de inhoud alleen gebruiken voor informatieve, niet-commerciële doeleinden. De informatie op deze Site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en creëert geen zakelijke of professionele dienstverleningsrelatie tussen u en ITB vzw. U mag de Site of de inhoud van deze Site niet kopiëren, reproduceren, publiceren, distribueren, wijzigen of er afgeleide werken van maken, verkopen of op enigerlei wijze exploiteren. Screen-/Webscraping, crawling, extractie of verzameling van de inhoud van de Site is verboden. Alle niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden.

Koppelingen op deze Site kunnen leiden naar diensten of sites die niet door ITB vzw worden beheerd. Met betrekking tot dergelijke andere diensten of sites wordt geen beoordeling of garantie gegeven en ITB vzw neemt geen verantwoordelijkheid voor dergelijke andere sites of diensten. Een link naar een andere site of dienst is geen goedkeuring van die site of dienst. Elk gebruik dat u maakt van de informatie die op deze Site wordt verstrekt, of van een site of dienst die door deze Site wordt gelinkt, is op eigen risico. Ons Cookie- en Privacybeleid is niet van toepassing op enige verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens via deze sites.

Privacy- en Cookiebeleid

ITB vzw verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens van bezoekers van de Site in overeenstemming met het Privacy- en Cookiebeleid.

Feedback en inzendingen

Tenzij hierin uitdrukkelijk anders wordt vermeld, wordt alle informatie die u via deze Site indient, beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk. U verklaart dat u het wettelijke recht heeft om dergelijke informatie te verstrekken en gaat ermee akkoord dat u geen informatie verstrekt, tenzij u daartoe wettelijk gerechtigd bent, en altijd op een manier die onze zakelijke belangen of reputatie niet kan schaden (inclusief dat u geen informatie zal verstrekken om ITB vzw te belasteren of in diskrediet te brengen, of om personeel of derden lastig te vallen, te pesten of onrechtmatig te discrimineren; of om valse of misleidende verklaringen te verspreiden).

U draagt hierbij aan ITB vzw een wereldwijd, niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, overdraagbaar, sublicentieerbaar recht, titel en belang over om gebruik te maken van en op te nemen in de Site (of voor enig ander gebruik) van enige suggestie, verbeteringsverzoek, aanbeveling, correctie of andere door u verstrekte feedback met betrekking tot de Site. Wij zijn niet verplicht om u erkenning te geven voor dergelijke feedback of om dergelijke feedback vertrouwelijk te behandelen.

Ideeën die aan ITB vzw bekend worden gemaakt buiten een reeds bestaande en gedocumenteerde vertrouwelijke zakelijke relatie zijn niet vertrouwelijk en ITB vzw mag daarom soortgelijke ideeën ontwikkelen, gebruiken en vrijelijk bekendmaken of publiceren zonder u te compenseren of deze aan u toe te schrijven. Door via deze Site een idee of andere gedetailleerde inzending bij ITB vzw in te dienen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.

Disclaimer

Deze Site en de inhoud daarvan worden “as is“ aangeboden en ITB vzw doet geen enkele toezegging of geeft geen enkele garantie met betrekking tot deze Site of enige site of dienst die via deze Site toegankelijk is. ITB vzw wijst uitdrukkelijk alle uitdrukkelijke en impliciete garanties af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk. In geen geval zal ITB vzw of haar respectievelijke leidinggevenden, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers of externe dienstverleners aansprakelijk zijn jegens enige partij voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere, voorbeeldige, gevolgschade of andere schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van programma’s of gegevens), ongeacht de vorm van de actie en ongeacht of dit contractueel, uit onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins is, voortvloeiend uit of in verband met deze Site, enige inhoud op of toegankelijk via deze Site of enige service die is gekoppeld aan, of een kopie, weergave of gebruik van deze Site. De beperkingen hierin zullen van toepassing zijn, zelfs wanneer een rechtsmiddel het essentiële doel ervan niet tot gevolg heeft. Deze bepaling is niet bedoeld om aansprakelijkheid uit te sluiten die wij onder het toepasselijke recht niet mogen uitsluiten.

Alle informatie op deze pagina’s is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en mag niet worden opgevat als juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of ander professioneel advies. U dient rechtstreeks een professional te raadplegen als juridische, boekhoudkundige, fiscale of andere professionele hulp vereist is.

Rechtskeuze en jurisdictie

U gaat ermee akkoord dat deze Voorwaarden en alle juridische stappen of procedures met betrekking tot deze Site worden beheerst door het Belgisch recht, zonder toepassing van enige wet of wettelijke bepaling die de toepassing van het recht van een ander rechtsgebied zou vereisen of toestaan. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden of enige contractuele of niet-contractuele verplichtingen in verband met deze Voorwaarden, zal exclusief worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Brussel, België.

U bent verantwoordelijk voor het naleven van de wetten van het rechtsgebied van waaruit u deze Site bezoekt en u gaat ermee akkoord dat u geen toegang tot de informatie op deze Site zult hebben of deze gebruiken in strijd met deze wetten.

Als een deel van deze Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar is in enig rechtsgebied, dan (i) zal het in dat rechtsgebied opnieuw worden geïnterpreteerd tot het maximale effect dat wettelijk is toegestaan om de bedoeling ervan zo dicht mogelijk te benaderen, en de rest van deze Voorwaarden zal volledig van kracht blijven, en (ii) in elk ander rechtsgebied zullen al deze Voorwaarden volledig van kracht blijven en van kracht zijn.

Wijziging van de site en de voorwaarden

Wij kunnen, naar eigen goeddunken en zonder enige aansprakelijkheid, elk aspect van de Site wijzigen, opschorten of stopzetten, tijdelijk of permanent, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving. We kunnen deze Voorwaarden ook wijzigen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Gebruikers van de Site wordt aangeraden om regelmatig de Voorwaarden te lezen voor mogelijke wijzigingen. Door deze Site te blijven gebruiken nadat er wijzigingen in deze Voorwaarden zijn aangebracht, accepteert u de wijzigingen die in deze Voorwaarden zijn aangebracht.

Indienen van wetshandhavingsverzoeken

Verzoeken van overheden, politie of justitie kunnen via e-mail worden ingediend aan: itb-info@itb-info.be

Laatst bijgewerkt:  16 februari 2022

 

[1] De meerkeuzevragen voor de categorie ADN (algemeen, chemie en gas) in de Franse taal zijn opgesteld door en eigendom van UNECE (Administrative Committee of ADN) – https://unece.org/catalogue-questions.